Министерският съвет одобри промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

Министерският съвет одобри промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

IF 16:52:31 08-12-2021
IS1649IF.046
МС - корпоративно подоходно облагане - промени

Министерският съвет одобри промени в Закона за корпоративното подоходно облагане


София, 8 декември /София Господинова, БТА/
Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, съобщиха от пресслужбата на служебния кабинет.
Във връзка с необходимостта от транспониране на разпоредбата на чл. 9а от Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, изменена с Директива (ЕС) 2017/952 от 29 май 2017 г. за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави (Директива (ЕС) 2016/1164), се предлага в случай на учредени или установени в страната хибридни образувания, които не са данъчно задължени лица по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, същите да бъдат приравнени на данъчно задължени лица, при условие че едно или повече чуждестранни образувания, които са свързани предприятия и общо държат пряко или косвено 50 на сто или повече от правото на глас, дяловия капитал или правото върху дела от печалбата на хибридното образувание се намират в юрисдикция или юрисдикции, които считат хибридното образувание за данъчно задължено лице за целите на закона. Тези правила не се прилагат за колективна инвестиционна схема, която е инвестиционен фонд или схема, отговаряща едновременно на условията да има множество собственици, да притежава диверсифициран портфейл от ценни книжа и да е предмет на нормативна уредба в защитя на инвеститорите.
Предложено е изрично уточняване на данъчното третиране на резултата от договорите за продажба с обратен лизинг, класифициран като оперативен в случаите, в които се прилагат Международните счетоводни стандарти.
С цел отстраняване на несъответствие на транспонирането в българското национално законодателство на Директива (ЕС) 2016/1164 и по-конкретно несъответствие с чл. 1 и чл. 7, пap. 1 от Директивата, се предлага да се отмени разпоредбата от ЗКПО, с която се освобождават от прилагане на режима на контролираните чуждестранни дружества тези данъчно задължени лица, чиито контролирани чуждестранни дружества в юрисдикцията си на учредяване или установяване се облагат с алтернативни на корпоративния данък форми на облагане.
С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, съгласно които се предоставя възможност справките за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски да могат да бъдат подавани от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители на едноличните търговци или самоосигуряващите се лица, починали през данъчната година, които са били работодатели или платци на доходи. Във връзка с това се предвижда и преходен режим, съгласно който промяната да може да бъде приложена и за справките, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2021 година.

/ИС/