Одобрено е Паралелното споразумение за защитен механизъм между страната ни като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател

Одобрено е Паралелното споразумение за защитен механизъм между страната ни като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател

IF 16:34:31 08-12-2021
IS1632IF.043
МС - споразумение - механизъм

Одобрено е Паралелното споразумение за защитен механизъм между страната ни като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател


София, 8 декември /Валерия Димитрова, БТА/
Със свое решение правителството одобри Паралелното споразумение за защитен механизъм между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател, подписано от министъра на финансите на 25 ноември 2021 г., и предложи на Народното събрание да го ратифицира със закон. Това съобщиха от пресслужбата на служебния кабинет.
Паралелното споразумение се сключва в изпълнение на ангажиментите на страната, произтичащи от членството ни в Банковия съюз, и по-специално в Единния механизъм за преструктуриране.
Защитният механизъм осигурява финансиране в процеса на преструктуриране на кредитни институции в Банковия съюз, когато средствата в Единния фонд за преструктуриране не са достатъчни и не могат да бъдат осигурени чрез пазарно финансиране. Защитният механизъм включва защитен механизъм (револвираща кредитна линия) от Европейския механизъм за стабилност, който дава подкрепа от името на еврозоната, и Паралелни споразумения (револвиращи кредитни линии), които се предоставят от всяка, участваща в Банковия съюз държава членка извън еврозоната (в т.ч. и България), като се осигурява равнопоставеност и еквивалентно третиране на всички държави членки, участващи в механизма.
В Паралелното споразумение е определена максималната сума, до която могат да бъдат предоставени заеми от България. Максималната сума е пропорционална на съответните предварителни вноски в Единния фонд за преструктуриране от кредитните институции, установени на българска територия. Държавата-кредитор по Паралелното споразумение решава дали да отпусне искания заем за всеки конкретен случай, на базата на установените критерии и при спазване на процедурите, заложени в споразумението.
Очаква се защитният механизъм на Единния фонд за преструктуриране да започне да функционира от началото на 2022 г.
От датата на влизане в сила на защитния механизъм се прекратява Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател, подписано на 07.10.2020 г. и ратифицирано със закон (ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.).

/ИС/