Държавните предприятия, които извършват пазарна дейност в конкурентна среда, следва да се закрият или приватизират, смятат от ИПИ

IF 13:00:31 11-11-2021
ZM1258IF.015
ИПИ - държавни предприятия - анализ

Държавните предприятия, които извършват пазарна дейност в конкурентна среда, следва да се закрият или приватизират,
смятат от ИПИ


София, 11 ноември /Екатерина Тотева, БТА/
Държавните предприятия, които извършват пазарна дейност в конкурентна среда, следва да се закрият или приватизират, а с онези, които предоставят обществена услуга, следва да се сключи специален договор за извършване на публична услуга. Това е една от препоръките на Института за пазарна икономика /ИПИ/ към управлението на публичните предприятия, включени в анализ на ИПИ, в който се проследява до каква степен са изпълнени изискванията на законодателството за управление на публичните предприятия до момента - две години след приемане на Закона за публичните предприятия /ЗПП/, съобщиха от Института.
Според ИПИ трябва ясно да се разграничат видовете публични предприятия, когато се анализират техните резултати и да се взема решение за бъдещето им на база на сериозна икономическа или социална обосновка. Агенцията за публичните предприятия и контрол /АППК/ следва да извърши анализ и на останалите публични предприятия от гледна точка на техния статут; дейностите, които извършват; и услугите, които предоставят (качество на публичната услуга, ефективност и ефикасност). На неговата основа трябва да се предприемат мерки за оттегляне на държавата от специфични нетипични за публичния сектор дейности.
Регулярно трябва да се публикува изчерпателен актуален списък с публичните предприятия и техния статут от АППК, е друга препоръка на ИПИ. Според икономистите на Института обобщени анализи за финансовото състояние на всички публични предприятия следва да се извършват поне веднъж в годината. Препоръчително е да се публикуват и отделни аналитични материали по особени въпроси, свързани с групи предприятия, специфични проблеми, промени в статута, анализ на холдинговите дружества и отделно на дъщерните им предприятия и т.н.
От ИПИ посочват и, че все още не всички предприятия са организирали конкурси за избор на управителни съвети съобразно изискванията на ЗПП, което според ИПИ не търпи отлагане.
В България по данни на националната статистика има над 350 публични предприятия, контролирани от централното правителство, и над 580, контролирани от местните власти, се казва в анализа на ИПИ. Те доминират в сектори "Здравеопазване", ВиК и "Добивна промишленост". Заетостта в държавните предприятия е над 6 на сто от заетостта в страната. Участието на държавата във финансирането на публичните предприятия под формата на субсидии за текуща дейност и капиталови трансфери нараства ежегодно - от общо 2,5 млрд. лв. през 2014 г. до 5,8 млрд. лв. през 2020 г.
Държавните предприятия са не просто дружества на пряко финансиране от бюджета. Най-големите от тях създават и значителни рискове пред държавния бюджет. Условните задължения на големите държавни предприятия извън сектор "Държавно управление" достигат 10,5 на сто от БВП през 2019 г. Някои от дълговете на държавните предприятия са защитени и с държавни гаранции - държавните гаранции за публични предприятия за 2019 г. са на стойност 37 млн. лв.
Приетият през септември 2019 г. Закон за публичните предприятия, изготвен в сътрудничество с ОИСР, страда от редица недостатъци, сред които от ИПИ посочват това, че функциите по контрол върху държавните предприятия, предоставени на новосъздадената Агенция за публичните предприятия и контрол (АППК), се изчерпват със събиране на информация от предприятията и подготовка на обобщен доклад за тяхната дейност; не са определени общите принципи на финансовото участие на държавата във финансирането на публичните предприятия; законът не дава информация какви действия следват след анализа на финансовото и нефинансовото състояние на предприятията. Новият закон изключва специално Българската банка за развитие. Политиката за участие на държавата в публичните предприятия в България все още не е изготвена и публикувана.
По данни, цитирани в анализа на ИПИ, към септември 2021 г. Агенцията за публичните предприятия и контрол /АППК/ е провела конкурсни процедури за подбор и номиниране на кандидати за членове на органите на управление и контрол на 39 публични предприятия и е извършила анализ на 16 държавни предприятия, според който: част от предприятията извършват стопанска дейност, която не е съвместима с изискванията на ЗПП; предоставянето на публични услуги от тяхна страна не се извършва на база на нарочен договор за възлагане на публични услуги; 161 търговски предприятия отчитат положителен финансов резултат за 2019 г. в общ размер на 1,3 млрд. лв., в т.ч. 584 млн. лв. печалба, отчетена от БЕХ ЕАД; 97 предприятия генерират загуба през периода в общ размер на 334 млн. лв., в т.ч. "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД (-202 млн. лв.); консолидираните приходи от продажби към края на 2019 г. се стабилизират на ниво малко над 13 млрд. лв. годишно. Има ръст на нетната печалба на предприятията през 2019 година.
/ЦМ/