За развитие на електропреносната мрежа за периода 2021-2030 г. са необходими над 1,7 милиарда лева инвестиции, според ЕСО

IF 10:50:31 26-10-2021
ZM1048IF.003
ЕСО - план - инвестиции

За развитие на електропреносната мрежа за периода 2021-2030 г.
са необходими над 1,7 милиарда лева инвестиции, според ЕСО


София, 26 октомври /Антоан Николов, БТА/
Годишните прогнозни стойности на всички разходи за изграждане, разширяване, реконструкция и модернизация на обектите от електропреносната мрежа и на системите за защита и управление на електроенергийната система /ЕЕС/ на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/ за периода 2021-2030 г. са в размер на 1 727 703 000 лв. Това е записано в доклада относно одобряване на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2021-2030 г. на ЕСО, по който ще се проведе обществено обсъждане днес от 14:40 часа в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.
За периода 2021-2023 г. ЕСО възнамерява да направи инвестиции в размер на 484 692 000 лв. или 28,15 на сто от общия размер на инвестициите, посочени в плана. Предвидените инвестиции за тази година са 214 345 000 лева, за догодина - 138 082 000 лв, а за 2023 г. са планирани 132 265 000 лева.
След 2030 г. се предвижда изграждане на втори междусистемен електропровод със Сърбия и трети междусистемен електропровод с Турция, които не са в обхвата на настоящия десетгодишен план.
Към настоящия момент се счита, че до 2030 г. брутното електропотребление в страната няма да надвиши 42 978 гигаватчаса, допълват от ЕСО. Очакваният абсолютен максимален електрически товар на България през 2030 г. е 8070 мегаватчаса, а максималния товар за среден работен ден е 7606 мегаватчаса. Делът на енергията от ВЕИ - от брутното електропотребление през 2030 г., се очаква да надхвърли 20,8 процента. Провеждането на мерки за енергийна ефективност би подпомогнало осъществяването на националните индикативни цели, като вместо инвестиции в изграждане на нови ВЕИ е възможно да се направят инвестиции за намаляване на енергийния интензитет. Изпълнението на посоченото в плана развитие на електропреносната мрежа за периода 2021-2030 г. дава необходимата сигурност на електропренасянето при нормални и ремонтни схеми, включително необходимия обмен на електроенергия със съседните държави.
Реализацията на планираното развитие на преносната мрежа ще повиши енергийната ефективност на електропреносната мрежа, ще намали технологичните разходи и ще даде възможност за подобряване на условията за търговия с електроенергия. Повишената преносна способност на мрежата ще даде възможност за присъединяване на генериращи модули от системно значение и на инсталации за децентрализирано производство на електроенергия. Работните напрежения ще могат да бъдат регулирани в допустимите граници, с наличните технически средства, при всички режими на работа на ЕЕС, пишат в заключение от ЕСО.
Днешното обществено обсъждане по повод десетгодишния план ще се проведе по реда на решение на КЕВР, а именно - заинтересованите лица могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Skype или чрез писмени въпроси и изказвания.
/ЦМ/