Промяната

 

ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ПРОЕКТИ ПРЕОБРАЗЯВАТ ОБЩИНАТА


Община Смолян е стабилизирана финансово, очевидни са резултатите от приключените важни инфраструктурни проекти. Градът се преобразява. През 2011 г. Общината беше във фактически фалит с 23 млн. лева дълг. За 4 години са погасени над 10 млн. лева от тях.
"Въведохме строга финансова стабилност и контрол на разходите, водени от убеждението, че дисциплината не е цел, а мост между целта и успеха", твърди кметът Николай Мелемов. Използвани са всички възможности за външно финансиране и шансове за осигуряване на средства по европейски програми.

 


Реализиран е проект "Зелена и достъпна градска среда" по Оперативна програма "Регионално развитие" на стойност около 5 млн. лева. С тези средства са облагородени пространството около областната болница, рехабилитирани са 4 км. улици в областния град, изградени са нови детски и спортни площадки.
Изпълнена е техническата подготовка за втория воден цикъл на града с разходи на стойност над 1.5 млн. лева. Инвестицията по проекта, финансиран от Оперативна програма "Околна среда", ще се увеличи от 41 на 50 млн. лева. Работата на терен ще стартира през 2016 г.
За град Смолян е одобрена сумата от 21 млн. лева за реализация на заложени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие по ОПРР проекти до 2020 г. Градът е разделен на три зони - публична, икономическа и социална, в които ще се инвестират тези средства.

 

 

 

 

Финализирани са два проекта на община Смолян по Публичната инвестиционна програма. Единият е за ремонт и рехабилитация на спортен комплекс в централна градска част с обекти: Доизграждане на стадион "Смолян" и Инженеринг за реконструкция и рехабилитация на подобекти, спортна зала, закрит плувен басейн и открита многофункционална спортна площадка" на обща стойност 5 000 000 лева. Другият е за ремонт на общински пътища и рехабилитация на места за обществено ползване в Момчиловци, Смилян, Могилица, Виево, Левочево, Славейно, Влахово, Търън, Петково и Кутела" на стойност 1 841 786 лева.
Завършен е проект по ОПРР "Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян" с три лота: номер 1 - "Благоустрояване и вертикална планировка кв. 70,73 и 74 ж.к. "Прогрес", гр.Смолян, подобект 2 "Детски площадки, паркоустройство - актуализация, изместване на кабелен електропровод 20 kW"; номер 2 - "Зони за обществен отдих по поречието на река Черна с подобект: зона за отдих "Чаршията" - кв. "Устово", град Смолян"; номер 3 - "Реновация на пешеходна зона в Стар център".

 Спечелени са близо 6 млн. лева по българо-гръцки проект. С
част от средствата - 1 798 892 лева, са покрити разходи по изпълнението на "Групово водоснабдяване на село Полковник Серафимово, Дом за стари хора в село Фатово и село Габрица". Останалите са предназначени за "Водоснабдяване и канализация на ул. "Петко Р. Славейков" в Смолян и "Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа на село Могилица". С над 500 000 лева от ПУДООС е реализиран и довеждащ водопровод до село Могилица, което означава пълна подмяна на водопроводната и канализационната мрежа в селото.
Към проекта за "Зелена и достъпна градска среда" е одобрен резервен проект за цялостно асфалтиране на ул. "Петко Р. Славейков" на стойност почти 500 000 лева, с което улицата ще е напълно завършена.

Изработени са инвестиционни проекти за реконструкция на 30 градски улици, детски градини, детски площадки, пешеходни алеи, спортни площадки и мерки за енергийна ефективност на знакови за Смолян сгради - РДТ, Планетариум, Художествена галерия, Регионална библиотека.
Завършени и в процес на реализация са проекти в сферата на енергийната ефективност по линия на Норвежката програма и Националния доверителен екофонд за ОДЗ 11 "Митко Палаузов", ЦДГ 10 "Детелина", ОДЗ 3 "Родопчанче", 2-ро ОУ "Асен Златаров", 6-то ОУ Иван Вазов, на обща стойност около 1.2 млн. лева.
Изпълнен е проект "Защита на населението и предотвратяване на риск от наводнения в кв. Устово, ж.к. "Прогрес" 1, 2 и 3 - град Смолян", по който бе разширено коритото на река Черна, изградени или надстроени крайбрежни стени. Проектът е на стойност над 900 000 лева.
Общинската управа поддържа уличното осветление във всички населени места след прекратен обременяващ общината договор на стойност 2,4 млн. лева През 2012 г. Община Смолян пое поддръжката на уличното осветление, а разходите са снижени три пъти - от средно 600 000 лева годишно на 200 000 лева.

Реализиран е проект за енергийна ефективност в сградата на Общинската администрация, финансиран от международния фонд "Козлодуй" на стойност 1,4 млн. лева, след което разходите за отоплението й са свалени наполовина.
Изградени са нови и реновирани множество стари детски и спортни площадки, фитнеси на открито, зони за отдих и зелени площи.
Осветени са пешеходни пътеки, паметници и храмове с икономично LED осветление.
Построени са десетки подпорни стени с цел да се овладеят свличанията на земни маси или превантивно в зоните, където има реална опасност от свличания.
Стартира проект "Съоръжения за пречистване на инфилтратните води от депото за битови отпадъци – град Смолян", на стойност близо 3,5 млн. лева., финансиран от ПУДООС.

 


Проучени и социализирани са две крепости -
"Калето" в местността "Невястата - Турлука" край Смолян, и "Калето" над проходна пещера близо до село Кошница. Със средства от ОПРР са извършени консервационно-реставрационни дейности на двата нови обекта.Създаден е "Център за обучение, подкрепа на предприемачеството и трансгранични инициативи". Реставриран и оборудван е Алибеевият конак в Смолян. Рехабилитирана е екопътека "Каньон на водопадите". Изграден и оборудван е уникален посетителски инфоцентър.
Реализиран е проектът "Момчилова крепост - митовете оживяват", чрез който е разкрит потенциалът на този туристически обект.

 


Покрит е целият спектър от социални услуги за деца.
Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 7 г.; Център за настаняване от семеен тип за деца до 12 г.; Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи от 13 до 18 г. ; Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания; Дневен център за деца и възрастни с увреждания "Звънче"; Наблюдавано жилище; Приемна грижа; Личен асистент; Социален асистент; Общностен център за деца и семейства; Дом за деца, лишени от родителска грижа.
Общината поддържа 16 на брой услуги за деца и възрастни - с или без увреждания. Ежегодно извършваните проверки от Агенцията за социално подпомагане и Хелзинкски комитет отчитат добра организация на социалните услуги, предоставяни в общността. Те са оценени с 4,50 при максимална оценка 5.00.
Реализирано е най-мащабното за 2015 г. национално събитие - съборът на Рожен. През трите дни той е посетен от над 350 000 човека от страната и чужбина.

 

 

 

 

 

 

 

         www.smolyan.bg

 


Рубриката се осъществява с подкрепата на общините. Тя съдържа и платени публикации.