Промяната на града

 

 

Европроектите подобряват градската среда и повишават стандарта на живот във Видин


 

 

 

 

Сред най-мащабните проекти с европейско финансиране на първо място е "Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационна система във Видин" (воден цикъл), чиято стойност е над 75 млн. лева, като близо 58 млн.  лева са от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".  Националното финансиране е за 14, 5 млн.лева, а собственото участие на Община Видин е 2,7 млн. лева. Този проект е на финалната права. По него се изгражда Пречиствателна станция за отпадни води, с капацитет за 56 000 жители. Направена е рехабилитация /подмяна/ на част от водопроводната мрежа - на улични водопроводи по 40 улици с обща дължина 13 648 м., на сградните водопроводни отклонения с дължина 5046 м. Извършено е разширяване и реконструкция на канализационната мрежа, което обхваща 46 улици с обща дължина 16,5 км. Процентът на свързаните потребители ще нарасне от 90 до 95 процента.  Свързаните към чиста вода ще станат 100 процента.

 

 

 

 

Друг важен проект, който успешно е завършен е "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин".  Общата му стойност възлиза на повече от 20 милиона лева. Благодарение на него вече има екологосъобразно обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на всички общини в област Видин. Реализацията на проекта ще доведе до изграждане на устойчива система за управление на отпадъците, ще създаде условия за ликвидиране на съществуващи общински депа и намаляване броя на старите замърсявания. Площадката на регионалното депо покрива 22.1 хектара  с общ капацитет 516 000 тона, разпределен в две клетки, с 20 години ефективен експлоатационен живот на първата клетка. Благодарение на този проект  се откриха нови работни места.

 

 

 

 

По проект "Съвременни социални жилища в град Видин" бяха построени и ремонтирани сгради с домове за 280 души. Той се осъществява по Оперативна програма "Регионално развитие" и се реализира по Схема за безвъзмездна финансова помощ: "Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение".
Одобреният бюджет на Управляващия орган на Оперативната програма е близо  4 млн. лева и няма съфинансиране от страна на Общината. Конкретната цел на проекта е да бъдат осигурени и обзаведени общински социални жилища за социално слабите и изпадналите в бедност хора. Община Видин бе първата сред четирите пилотни в страната, която започна дейностите по този проект. Хората ще имат възможността да ползват също достъпни социални и здравни услуги.

 

 

 

 

Успешно приключи един друг много важен социален проект за Община Видин - "Домашен уют и грижа за деца в риск". По него бяха изградени два центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище. С неговото реализиране се подобряват условията, в които се отглеждат деца, лишени от родителски грижи и деца с увреждания. Дейностите, осъществени по проекта са съобразени на първо място с потребностите на целевите групи за осигуряване на благоприятни условия, които да отговарят на съвременните изисквания и на второ място - с осигуряването на достъп до социални услуги и наличие на подкрепяща среда.
Освен това се решава и един от основните проблеми - материално-техническата база, която е съобразена с изискванията за безопасност, достъпна среда за хора с увреждания, внедряване на мерки за енергийна ефективност. Местоположението на новите домове предполага възможност за ползване на учебни, здравни, спортни и социални услуги, разширяване на социалните контакти, равнопоставеност и възможност децата в риск да се впишат успешно в социалния живот на общността.

 

 

 

 

За реализирането на друг проект - "Зелена и достъпна градска среда в град Видин" Общината кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ чрез Оперативна програма "Регионално развитие", схема "Зелена и достъпна градска среда". Основната цел на проектното предложение е да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия във Видин, предотвратяване на рисковете, както и подобряване физическата среда, като част от стратегията за социално и екологично възстановяване на града. Проектът предвижда обновяване на обществени пространства в центъра на града с обща площ 38 000 кв.м., рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление. В момента се обновява и парк "Рова" в централната част на Видин - от Художествената галерия до Общинския пазар. Там се оформят велоалеи, изграждат се кътове за отдих, няколко детски площадки, фонтан.

Всички тези проекти, финансирани с европейски средства, променят облика на Видин, подобряват средата за живеене и повишават стандарта на хората.

 

 

         www.vidin.bg

 


Рубриката се осъществява с подкрепата на общините. Тя съдържа и платени публикации.