Кметът Николай Иванов

С европейски средства и собствени сили променихме облика на Враца* Общината е на пето място в страната по приходи от договори по оперативните програми
* Проектът за воден цикъл е най-големият  в сектор "Води" по програмата "Околна среда"

Николай Иванов е роден през 1968 г. в София. Завършил е Природо-математическата гимназия "Акад. Иван Ценов" във Враца и Висшия машинно-електротехнически институт в София /сега Технически университет/. Инженер по електроника и автоматика. Два мандата кмет на община Криводол, а от 2011 г. - кмет на община Враца. Женен, със син-студент, също в Техническия университет в София.


Г-н Иванов, Община Враца е сред първите в страната по защитени проекти и привлечени по тях европейски средства. Как изпълнението на тези проекти промени града през последните години? Кой проект е най-важният за развитието на града?

Всички проекти са важни и от значение за хората. Да, Община Враца е на пето място в страната по показателя стойност на сключени договори по оперативните програми - общо 165 милиона лева. Най-голямата част от тези средства е инвестирана в модернизиране на водоснабдителната и канализационна системи и в реконструкцията на градската пречиствателна станция за отпадни води. Тази инвестиция доведе до повишаване на качеството на питейните води, до намаляване на загубите от течове и до опазване на околната среда.
По други инфраструктурни проекти във Враца са изградени три центъра от семеен тип, преходно жилище, общностен център за деца до 7-годишна възраст, защитено жилище и дневен център за психично болни и хора с увреждания, лечебен център за ранна диагностика и лечения на онкологични заболявания, развлекателен парк. Изградени са 7 детски площадки и велоалея. В парковата зона край "Медковско дере" направихме и алея за екстремно колоездене, която отговаря на всички европейски стандарти.
Обновени са главни пътни артерии в града, изградена е и цялата подземна инфраструктура към тях. Ремонтирани са и са модернизирани детски градини и училища, спортни обекти. Със средства от европейски програми, със собствени средства и с пари от националния бюджет решаваме проблеми на местната общност, подкрепяме дейности и услуги за гражданите и за бизнеса. Целта е да създаваме все по-голяма заетост, да  разширяваме социалните услуги за групите в неравностойно положение. По тези проекти осигуряваме заетост на повече от 300 човека средно годишно, а привлеченият финансов ресурс е повече от 5 милиона лева. Горди сме, че бяхме отличени с Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво за прилагане на 12-те принципа за демократично управление, приети от Съвета на Европа.

Интегрираният проект за воден цикъл на Враца е най-големият за предходния планов период. Ще успеете ли да го доведете до успешен завършек? Какви са проблемите?

Действително интегрираният проект за воден цикъл на град Враца е най-големият в сектор "Води" по оперативна програма "Околна среда" на обща стойност над 136 милиона лева. Проектът е единственият в страната, който обхваща пълния воден цикъл на града - от довеждащите водопроводи от язовир "Среченска бара", през градските мрежи за вода и канал, до пречиствателната станция за отпадни води.
Това говори много за сложността му и за предизвикателствата, с които е съпроводен. Най-големите грешки са натрупани през годините - липсата на парцеларен план, учредяващ сервитута на  съществуващия захранващ водопровод от язовира и неуредените вещни права. Това доведе до огромни закъснения в тази част от проекта. Финансиращата програма даде възможност както за този обект, така и за други незавършени по обективни причини, да бъдат изградени през следващия програмен период. Нека не звучи като оправдание, но огромни грешки са били допуснати и при самото проектиране на градската реконструкция. Така се стигна до още закъснения, до допълнително проектиране, което не е предвидено в бюджета на проекта. Въпреки трудностите, със сигурност интегрираният проект за водния цикъл на Враца ще бъде изпълнен.

А разкопаните улици, които са голям проблем за града? Врачани не са особено търпеливи хора.

Напълно разбирам моите съграждани. Търпението почти е изчерпано, защото в нашия град повече от 20 години не беше правен основен ремонт на улици. Цялата пътна инфраструктура и преди изпълнението на проекта за водния цикъл беше в тежко състояние. Доказахме през този мандат, че това е наша основна грижа. Само за последните две години сме вложили над 8 милиона лева в ремонт на улици. Обновихме основните пътни артерии и всички основни булеварди, по които се движи обществения транспорт. Продължаваме и през тази година. Ще продължаваме и през следващите с второстепенните улици, междублоковите и околоблоковите пространства. Първата сериозна стъпка е направена. Градът е променен, резултатът е видим, но няма как всичко да се случи за кратко време.

Социалните услуги за деца, за възрастни и за хората с увреждания правят впечатление. Дори получихте за тях международно признание. Ще продължите ли да развивате тези социални услуги?

 Според мен социалната политика за местната власт е приоритет. За региона, в който живеем, това е още по-важно. По-голямата част от хората тук са в тежко социално положение. Гордеем се с мащабите на социалната инфраструктура в общината, която е създадена основно с европейско финансиране. За проекта "СТИМУЛ", който е насочен към подрастващите, заплашени от отпадане от училище и от социално изключване  и към техните семейства, получихме най-високата оценка от постоянния представител на Световната банка Тони Томпсън. Признание дойде и от екипа за управление на Министерството на труда и социалната политика. Стремим се да обхванем все повече уязвими групи от обществото. Една от най-търсените услуги е за личен асистент. Вече е подготвен нов проект, който ще позволи тя да се предлага и през 2016-2017 г., но допълнена с интегрирани социално-здравни услуги. Хората с увреждания, болните, самотно живеещи ще имат възможност да получават безплатен транспорт, да ползват в дома си и здравно обслужване.
В момента в сградата на бивше училище се изгражда уникален център за работа с младежи в риск. Категорично мога да кажа, че и политиката ни в други сектори има социален характер. Имам предвид таксите в детските градини и безплатния транспорт за възрастните хора. Продължаваме да работим в тази посока.

Враца стана академичен град с разкриването на филиали на Медицинския университет в София и на Великотърновския университет? Как това се отразява на града?

За един град винаги е богатство да има млади хора. За това подпомагаме дейността и на двата филиала. Пример за доброто сътрудничество е предстоящото изграждане на нова учебна база и общежитие на филиала на Медицинския университет в София. В тази мащабна задача университетът  ще вложи близо 10 милиона лева, което е една от големите инвестиции, правени през последните години в града. Общината предостави безвъзмездно имота и сградата на бившия химически техникум, където ще бъде изградена учебната база. Министерството на образованието и науката предостави сгради на бившето помощно училище, където ще бъдат общежитията за студентите. Така те ще са близо до областната болница, където провеждат практиката си.

Често определят града като красив, наситен с история и дух, но непознат за широката публика. Туризмът е сред приоритетите за икономическото  му развитие. След четири години по-лесно ли ще го откриваме на туристическата карта?

 Убеден съм в това. Наистина туризмът бе един от приоритетите за моя екип през последните четири години. Няма туристическо изложение, на което да не сме били забелязани. За това говорят 11-те награди, които през годините получихме от всички туристически борси и изложения в страната.
Другият важен показател за положителната промяна е повишеният брой на туристите. Само до август през Регионалния исторически музей са преминали 11 000 души. Посетителите до края на август в новия атракционен парк край и вътре в пещерата "Леденика", който изградихме с европейско финансиране, са над 32 000. Преди изпълнението на проекта те са били 23 000 за цялата 2013 г. Само тези цифри показват, че Враца вече е разпознаваемо и търсено място от туристите. Предстои ни още много за популяризирането на тези възможности, които, в крайна сметка, създават икономика и работни места.

Казахте икономика и работни места. Влагането на милиони левове в проекти води ли до така желаното икономическо развитие?

Сигурността и желанието на един инвеститор да разширява  и развива бизнеса си или да изгради нов, зависи от усещането за общност, за силата на хората и на територията, на която работи. Проблемът с липсата на работни места в нашия регион е изключително тежък. Отговорността на местната власт, нейната гъвкавост и способност да създава инвестиции, не са достатъчни.
Необходима е специална държавна политика, особено за Северозападния регион. Вярвам, че с всички положени усилия от Общината, с тези огромни инвестиции се създават икономика и нови работни места. Това е пътят.

Всеки има мечта, за която е готов да се бори с ум и сърце. Каква е вашата мечта за Враца?

 През изминалите четири години направихме не малко за промяната на облика на града, за градската среда. Разликата вече е видима. Радвам се, че хората с
удоволствие посещават и ползват всички нови придобивки. Има какво да се желае по опазването на всичко изградено - парковете, алеите, детските и спортни площадки. Имам още мечти за Враца и всички те са вложени в новите проекти, които подготвяме за следващите години. Единият от тях е за цялостна реконструкция на пешеходната зона на града, която коренно ще промени облика му. Вярвам, че целите са реални, мечтите - постижими, благодарение на най-голямото ни богатство - хората на Враца.

         www.vratza.bg/