Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище предлагат учени от БАН

Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище предлагат учени от БАН

Училищни психолози и педагогически съветници се обучават как да я прилагат

Темата за агресията сред подрастващите като социално значим проблем е особено актуална през последното десетилетие. Създадената от екип учени от Департамент „Психология“, ИИНЧ-БАН „Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“, има иновативен характер за България. Нейното създаване и обучението на училищни специалисти в прилагането й се финансира от МОН. До този момент в България не е известна подобна научно-обоснована и систематизирана разработка за превенция на агресията, чието систематично прилагане да има доказано позитивен ефект в краткосрочен план и обосновано очакван добър ефект в дългосрочен план.

 Областта на приложение на Програмата е в системата на училищното образование. Тя е с универсален характер и може да бъде въведена и прилагана във всички основни и средни училища в страната, след обучение на училищни психолози и педагогически съветници в нейното приложение.

 Фигура 1. Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище

Програмата за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище се основава на резултатите от изследване  на формите, факторите и мотивите за проява на агресия сред ученици. Изследването е подготвено и проведено от научен колектив от Департамент „Психология”, ИИНЧ-БАН, през периода  октомври  2017 – февруари 2018 година в 18 основни, средни и професионални училища/гимназии в различни по големина градове в страната (София, Бургас, Велико Търново, Хасково, Мездра, Раднево). Включени са 992 ученици от IV, VI, VIII и X клас, както и 115 учители. Очертани са основни тенденции при проявите на агресия в училище от гледна точка и на учениците, и на учителите.

Интерес представлява липсата на единомислие между учители и ученици относно мотивацията за агресия на учениците. Например, резултатите показват, че най-често посочван мотив за проява на физическа агресия от страна на самите ученици е защита на по-слаб съученик, който е бил обект на агресия. Но според учителите, този мотив заема едно от последните места за физическата агресия на учениците. И докато учениците най-рядко посочват като мотив възпитателни практики на родителите им („да отвърнеш на удара с удар”), според учителите това е водеща причина за физическата агресия на учениците. Според учителите, мотивите, свързани с нормативния контекст и стремежа към доминиране чрез агресия, също са водещи, докато учениците рядко ги припознават като причини за проява на физическа агресия. Именно очертаните различия в мненията на учители и ученици открояват полетата, на които се обръща специално внимание при разработване на Програмата.

Таблица 1. Мотиви за проява на физическа агресия в училище

       (сравнение между оценките на учители и ученици)

 

Освен това се установява, че най-често срещаните проблемни поведения, които са и най-значимо свързани с прояви на агресия (най-вече словесна) към съученици и учители в училище са: бягствата от училище, употребата на алкохол, тютюнопушенето, лъжите с цел лична облага и срещите с приятели, които родителите не одобряват.

 

Фигура 2. Проблемни поведения и агресия


Половината от изследваните учители споделят, че се срещат не само с единични случаи на ученици, трудно податливи на социален контрол и въздействие, но и с цели проблемни паралелки, в които се наблюдават чести конфликти между ученици, между  учители и ученици, прояви на групов тормоз и агресия и/или нарушаване на дисциплината и училищния ред. Близо 2/3 от преподавателите (64%) споделят, че се нуждаят от специализирано обучение за работа с подобни паралелки. Тези данни свидетелстват за неотложната необходимост от създаване и прилагане на Програмата, тъй като тя приоритетно адресира превенцията и интервенцията на агресията и тормоза именно на ниво клас/паралелка, а не на индивидуално ниво.

Първоначално е разработена пилотна версия на Програмата, апробирана в 4 СУ и ОУ в 3 града на България (столица – София, голям град – Бургас и малък град – Ловеч) сред 258 ученици от 3-те етапа на обучение (вкл. 2,5,8 и 10 клас). Чрез попълване на форма за обратна връзка от ученици и въпросник за експертна оценка от училищни специалисти се оценява ефективността на приложените методи и се създава апробирана програма, вкл. методически и процедурни указания за прилагането й.

      

Фигура 3. Етапи на създаване на програмата

Основният акцент на Програмата е нейният приложен характер, разгърнат в рамките на два етапа:

1. Организационен етап - диагностика на агресията, насилието и тормоза сред учениците чрез самооценъчни и социометрични въпросници, включено наблюдение, и проективни методи, съобразени с възрастовите особености на учениците.

2. Същински етап – набор от упражнения/игри, обособени в два модула (социално-психологични тренинги) – за превенция и за интервенция на агресията и насилието в училище, с различно съдържание за всеки от трите етапа на обучение (I-IV клас, от V до VII клас и от VIII до XII клас), както и кратки практически насоки за учители и родители за работа с агресивния ученик.

В текущите обучения по Програмата училищни психолози и педагогически съветници участват в ролеви игри, които са предназначени за учениците. Идеята е обучаващите се специалисти лично да усетят въздействието на игрите върху емоциите, мислите и поведението, да ги споделят и обсъдят с останалите участници в обучението.

Тренинговите групи са от цялата страна. Чрез попълване на форма за експертна оценка обучените до момента училищни специалисти споделят необходимостта от подобни обучителни семинари и обмяна на опит между колеги, както и тяхната висока ефективност за практиката.

От месец май на 2021 г. до момента по Програмата за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище екипът е обучил повече от 250 училищни психолози и педагогически съветници от 202 училища и 86 населени места в страната. Обученията се провеждат в гр. Банкя с любезното съдействие на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС). От МОН предвиждат до есента на 2021 г. да бъдат обучени общо поне 600 училищни психолози и педагогически съветници от цялата страна


Мненията, споделени от обучените експерти, свидетелстват, че проведеното обучение се отличава с високо качество и полезност за професионалната квалификация на обучените специалисти - училищни психолози и педагогически съветници.

Екипът по създаване на Програмата и провеждане на обученията очаква съответно високо качество и ефективност от прилагането на Програмата и от страна на обучените специалисти в училищна среда. 

 Източник: БАН