УниБИТ - част от мрежата на ЮНЕСКО катедрите

УниБИТ - част от мрежата на ЮНЕСКО катедрите

През декември 2020 г., бе подновен за трети мандат до 2024 г., договорът за дейността на ЮНЕСКО катедрата „ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство“ при Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Междуфакултетската ЮНЕСКО катедра при УниБИТ е създадена през 2012 г. и се ръководи от проф. д-р Румен Николов.

Направленията на образователна, научноизследователска и приложна дейност, които развива междуфакултетската ЮНЕСКО катедра при УниБИТ, са:

 • Партньорство за предоставяне на висококачествено академично обучение за студентите от тристепенния цикъл на висшето образование, както и за запознаването им с актуални постижения от областта на ИКТ, библиотечно-информационните науки и сферата на опазването, съхраняването и социализацията на културно-историческото наследство;
 • Осигуряване на текуща професионална квалификация на преподавателите и изследователите от УниБИТ, отговаряща на изискванията на обществото, основано на знания, чрез интегриране на ИКТ в областите: библиотекознание, образование, съхранение и опазване на културно-историческото наследство;
 • Подпомагане на внедряването на иновативни образователни подходи, съответстващи на разнообразието и динамиката в ерата на глобализацията;
 • Предоставяне на инструменти за взимане на информиран избор относно съществуващи и нововъзникващи практики и възможности както за студенти, така и за преподаватели;
 • Анализ и популяризиране на съществуващи добри практики, отговарящи на основни организационни и интелектуални проблеми на национално и глобално ниво;
 • Фокус върху научните изследвания и подготовката на докторанти чрез изграждане на мостове за сътрудничество с чуждестранни учени и научни групи;
 • Подкрепа за иновациите и трансфера на технологии към държавни, неправителствени и индустриални организации и институции.

Учените от междуфакултетската ЮНЕСКО катедра са активни участници в глобалните срещи на общността от изследователи, преподаватели и политически лидери, ангажирани в подкрепата на ефективната интеграция на информационните технологии в образованието чрез насърчаване на активното разпространение и използване на научните изследвания – EDUsummIT, и разпространяват решенията им на национално ниво чрез национални семинари QED (2011, 2014, 2017 и виртуално 2020).

През 2017 г. петата международна среща на високо равнище по информационни технологии в образованието (EDUsummIT, 18-20 септември 2017 г.) се проведе в Боровец, България. Домакини бяха Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), София, България и Холандският институт за развитие на учебните програми. С темата „Преосмисляне на обучението в дигиталната ера“, EDUsummIT 2017 обедини около 100 политици, преподаватели, изследователи и представители на корпоративния сектор от цял свят в обсъждане на ключови нововъзникващи въпроси, свързани с използването на ИКТ в образованието. Срещата на върха изработи и разпространи „Декларация от София“ с препоръки за действия в областта на ИКТ в образованието, за да се отговори успешно на предизвикателствата, пред които са изправени образователните системи в дигиталната ера. Декларацията и плана за действие са достъпни от сайта на междуфакултетската ЮНЕСКО катедра при УниБИТ: http://unesco.unibit.bg/.

През 2019 г. представители на катедрата бяха активни участници в EDUsummIT2019 по темата „Обучаемите и учебният контекст: нови адаптации за дигиталната ера“ (https://edusummit2019.fse.ulaval.ca/) с домакин Университет Лавал в Канада. Темата провокира интерпретации относно нововъзникващи въпроси и влияния от приложението на ИКТ в образованието и от взаимодействието човек-компютър, които изискват съгласуване и адаптиране между традиционните и иновативни учебни програми, процесите на обучение и оценяване, интеракцията обучаеми-обучители, границите между формално и неформално учене, както и промени в лидерските модели и в много други теоретични и приложни аспекти на образователния процес.

ЮНЕСКО катедрата при УниБИТ активно си сътрудничи с мрежата от ЮНЕСКО катедри в областта на образованието и с националната мрежа от средни училища, асоциирани към ЮНЕСКО.

Междуфакултетската катедра оказва подкрепа на Министерството на образованието и науката при разработването на политики, свързани с ИКТ в образованието, отворените образователни ресурси, цифровите хранилища и др.

От 2017 г. сме съорганизатори на ежегодната Международна конференция „Дигитално представяне и опазване на културното и научно наследство“ (Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage - DIPP).

Стремежът на екипа на ЮНЕСКО междуфакултетската катедра при УниБИТ е да:

 • съдейства активно за постигане на Целите за устойчиво развитие на ООН и главно на цел 4 „Качествено образование“ и цел 11 „Устойчиви градове и общности“, с акцент върху STEAME (Science/наука, Technology/технологии, Engineering/инженерство, Art/изкуство, Mathematics/математика, Entrepreneurship/предприемачество), както и образование в Интелигентния град, образователен анализ, интелигентна култура и предприемачество;
 • предприема адекватни действия, в отговор на предизвикателствата от пандемията COVID-19, за повишаване на осведомеността и приложението на гъвкави и иновативни решения в образованието;
 • разработва методологии за интерактивност в музеите чрез приложение на виртуална и разширена реалност и Интернет на нещата;
 • внедрява иновативни методи за обучение в ЮНЕСКО Асоциираните училища в България и чужбина като обучение с комикси, творческо мислене и предприемачество;
 • разработва иновативна методология за професионално образование, както и за обучение на студенти с помощта на микро обучение (или на „хапки“);
 • разработва методология за дизайн на потребителски преживявания (UXD) на Интернет на нещата и дизайн за споделяне на учебно-педагогически опит;
 • разширява мрежите за регионално сътрудничество в Югоизточна Европа и на Балканите;
 • стимулира сътрудничеството между училищата на ЮНЕСКО ASPNet в България и взаимодействието им с други образователни организации;
 • разработва подходяща инфраструктура и установява нови институционални отношения и партньорства, като напр. тези с Института по математика и информатика при Българската академия на науките, Института на учениците, DiPP конференции, STEAM национална платформа, клъстер „Иновации и култура“ и други.

Междуфакултетската ЮНЕСКО катедра „ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство при Университета по библиотекознание и информационни технологии е най-активната българска катедра в рамките на голямото семейство от ЮНЕСКО катедри по света. Текуща информация за дейността е достъпна от: http://unesco.unibit.bg.

УниБИТ