СОС обсъжда План за интегрирано развитие на Столична община 2021 - 2027 г.

СОС обсъжда План за интегрирано развитие на Столична община 2021 - 2027 г.

BOBSTH 11:54:31 25-11-2021
RI1149BO.017
СОС - План за интегрирано развитие - 2021 - 2027 г.

СОС обсъжда План за интегрирано развитие
на Столична община 2021 - 2027 г.


София, 25 ноември /София Господинова, БТА/
Столичният общински съвет /СОС/ разглежда доклад относно Приемане на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 - 2027 г. - Програма за София. Вносител на доклада е столичният кмет Йорданка Фандъкова.
В доклада е посочено, че планът за интегрирано развитие на Столична община е разработен в съответствие с приложимите разпоредби на Закона за регионалното развитие /ЗРР/ и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, както и в съответствие с Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на общината за периода 2021 - 2027 г., утвърдени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Планът за интегрирано развитие на Столична община е създаден в периода май 2020 - септември 2021 г. от Общинско предприятие "Софияплан" - специализирана структура в рамките на Столична община, отговорна за изготвянето или координацията при изготвянето на всички стратегически и пространствени планове на общината. За целите на комуникацията с широката публика, но и поради смисъла на този документ като водещ за инвестиционната политика на общината в следващия програмен период, Планът за интегрирано развитие на Столична община е наречен "Програма за София".
Планът за интегрирано развитие на Столична община определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с
Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране. Разработва се за срок от седем години. Планът осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия, се посочва в доклада.
/РИ/