платена публикация

ЕКО ЛОГИСТИК А - работна среща

 

На 17 ноември 2021 г. (сряда) от 10:00 часа в сградата на «Евротекс» ЕООД, гр. Варна,  Печатница Изток – Варна, Западна промишлена зона ще се проведе демонстрационна работна среща по проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ИСУН 2020 с № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01.

Целта на срещата е представяне на наличния ресурс (разделно събрани облекла и текстил) и демонстриране на добра практика за сортиране, подготовка за повторна употреба и подготовка за тъкане.

Срок на изпълнение на договора – 23 месеца.

Договорът стартира на 23.09.2020 г.

Проектът е на стойност – 387 572,98 лв., от които:

 329 437,03 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и

  58 135,95 лв. от държавния бюджет на Република България.

Срещата ще се проведи при спазване на временни противоепидемични мерки въведени със Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г., изм. със Заповед № РД-01-861 от 21.10.2021 г. на министъра за здравеопазването. При промяна на ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19, допълнително ще Ви информираме за начина на провеждане на срещата.

С настоящото прессъобщение отправяме към вас покана да се присъедините към това събитие.

БЕНЕФИЦИЕНТ: “ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД

ПАРТНЬОР: „ЕВРОТЕКС“ ЕООД

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Административен договор № Д-34-138/08.09.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, регистриран в ИСУН 2020 с № BG16М1ОР002-2.009-0018 по процедура за подбор на проекти № BG16М1ОР002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие