КЕВР задължи "Топлофикация - Перник" АД да компенсира клиентите си, които са имали проблеми с парното тази зима

КЕВР задължи  "Топлофикация - Перник" АД  да компенсира клиентите си, които са имали проблеми с парното тази зима

BOBSTH 14:50:02 08-04-2021
MM1449BO.003
КЕВР - Топлофикация "Перник" - предписание

КЕВР задължи "Топлофикация - Перник" АД да компенсира клиентите си, които са имали проблеми с парното тази зима


София, 8 април /Христо Воденов, БТА/
Комисията за енергийно и водно регулиране задължи "Топлофикация - Перник" АД да компенсира всички клиенти на дружеството, които са били с нарушено качество на топлоподаването за срок над 48 часа през декември 2020 г. и януари 2021 г., съобщи ха от КЕВР.
В хода на проверката от "Топлофикация Перник" АД е изискан значителен обем оперативни данни и информация - справка за спирания, прекъсвания или продължително влошено качество на топлоподаването и за нарушаване на температурния график за отоплителен сезон 2020/2021 г. - дата, час, продължителност; броя на засегнатите клиенти и броя абонатни станции с нарушено топлоснабдяване ; предприети мерки за преодоляване на причините; брой постъпили жалби ; доказателства за информиране на клиентите и др.
В срок до 15 май всички клиенти на "Топлофикация - Перник" АД с нарушено качество на топлоподаването за периодите от 17 декември 2020 г. до 21 декември 2020 г. и от 11 януари 2021 г. до 20 януари 2021 г. трябва да получат компенсация /неустойка/ при спазване на следните условия:
- стойността на неустойката да бъде изчислена на база недоставената в съответната абонатна станция топлинна енергия, за времето над 48 часа с влошени показатели;
- количеството на недоставената топлинна енергия да се изчисли въз основа на реалното потребление в съответната абонатна станция за месец с аналогични метеорологични условия и режим на топлоподаване;
- разпределението на недоставената в съответната абонатна станция топлинна енергия за отделните имоти да е съгласно Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост;
- стойността на неустойката да бъде отразена в съответните месечни фактури на клиентите като топлинна енергия и сума за прихващане, при действаща за периода цена.

/ММ/