Националната кампания на Българския Кардиологичен Институт „Живот след COVID“

Националната кампания на Българския Кардиологичен Институт „Живот след COVID“

междинни резултати

проф. Владимир Данов д.м. 1,2,3, проф. Николай Пенков, д.м.н. 1,4,

доц. Николай Димитров д.м.н. 1,2,3 , доц. Яна Симова, д.м. 1,2

1 Български Кардиологичен Институт

2 МБАЛ „Сърце и Мозък“, Плевен

3 МБАЛ „Сърце и Мозък“, Бургас

4 СБАЛ по Кардиология Варна

На 29 септември 2020 г. Българският Кардиологичен Институт (БКИ) стартира, безпрецедентна за българската медицина, широкомащабна, безсрочна, безплатна национална скрининг кампания за установяване на последиците върху сърцето и сърдечносъдовата система при пациенти, излекувани от COVID-19. Почти всички преболедували съобщават за дългосрочни симптоми като силна умора и пристъпи на задух, които често подсказват за сърдечносъдови усложнения. Авторитетните международни научни издания алармират все по-често за тази т.нар. дълга „COVID опашка“. От началото на пандемията в България излекуваните от инфекцията са над 18 300 души, което превръща последствията от вируса в сериозен дългосрочен и социалнозначим проблем.

Вече близо месец 300 кардиолози и други специалисти от БКИ извършват безплатни консултации, диагностика и лечение на пациенти от цялата страна, преболедували COVID-19. Тези, които желаят да бъдат консултирани, се свързват с БКИ на обявените телефони (02 4026206 и 02 4026533) и отговарят на специално изготвена анкета. В съответствие с отговорите на поставените въпроси се определя дали съществува необходимост от лекарски преглед, като такъв се планира в центровете на БКИ в София, Плевен, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Ямбол и Шумен. Той включва подробна анамнеза, определяне на здравен статус, измерване на артериално налягане и електрокардиограма, на базата на които специалистите взимат решение дали пациентът има нужда от допълнителни изследвания и/или лечение.

За по-малко от месец с БКИ се свързаха 1054 граждани. Ето обобщените резултати от извършените до момента дейности.

Резултати от анкетата
Анкетираните отговарят с „да“ на следните въпроси в съответното процентно изражение:
•    „Изморявате ли се повече от преди заразяването с новия коронавирус?“ – 76%
•    „Имате ли все още кашлица?“ – 22%
•    „Имате ли недостиг на въздух (задух)?“ – 45%, като задух при усилие имат 38% от участниците, а задух в легнало положение – 16%.
•    „Имате ли тежест в гърдите?“ – 35%
•    „Получавате ли ‚прескачане‘ на сърцето?“ – 62%

Само 20% от анкетираните отговорят с „не“ на всички зададени въпроси. На останалите участници (дали положителни отговори) специалистите на БКИ предлагат провеждане на безплатен преглед. Планирани за консултация са 680 души, от които 320 вече са преминали първоначалния лекарски преглед.

Резултати от прегледите
•    За повишена уморяемост, в сравнение с периода преди преболедуване от COVID-19, съобщават 282 пациенти (88%). От тях с промени на ЕКГ са 75; с дестабилизиране на контрола на артериалното налягане, наложило промяна в терапията им – 48. При всички участници с повишена уморяемост е назначено изследване на ПКК, NT-proBNP, D-dimer и провеждане на ехокардиография (ЕхоКГ) с оценка на миокардна деформация. От проведените до момента допълнителни изследвания (при 137 от пациентите), има данни за редуцирана систолна функция на лява камера (ЛК) и/или нарушение в миокардната деформация (strain) при 24 пациенти. Те са планирани за хоспитализация за провеждане на селективна коронарна артериография (СКАГ), за сърдечен магнитен резонанс (CMR) и евентуално ендомиокардна биопсия. Допълнително, при 3 от участниците се установява повишен D-dimer, в резултат на което те са насочени за Доплер сонография на дълбоки вени на долните крайници и компютър-томографска (СТ) пулмоангиография.

•    80 от прегледаните са с персистираща кашлица (25%). При тях е назначено изследване на ПКК, NT-proBNP и D-dimer, и провеждане на рентгенография на гръден кош и белодробен ултразвук. До момента посочените изследвания са проведени при 33 пациенти, като при 6 от тях се е наложило насочване за консултация с пулмолог, а при други 2 е планирана Доплер сонография на дълбоки вени на долни крайници и СТ пулмоангиография.

•    От анкетираните със задух, първоначален лекарски преглед преминават 175 души (от прегледаните до момента, 55% имат този симптом). Назначени са изследване на ПКК, NT-proBNP и D-dimer, провеждане на ЕхоКГ с оценка на миокардна деформация, рентгенография на гръден кош и белодробен ултразвук. 84 от болните са провели посочените изследвания, като при 32 от тях генезата на задуха е вероятно сърдечна (планирани за хоспитализация за провеждане на СКАГ, CMR и евентуално ендомиокардна биопсия), при 9 е установена суспекция за венозна тромбемболия (планирани за Доплер сонография на дълбоки вени на долни крайници и СТ пулмоангиография), а при останалите 43 причината за задуха най-вероятно е белодробна (насочени са към пулмолог).

•    От прегледаните до момента, 145 души (45%) имат стягане в гърдите. При тези пациенти специалистите са включили антиисхемична терапия и е назначена стрес ЕхоКГ. От проведените вече 18 стрес ЕхоКГ, 5 са положителни – с индуциране на сегментни нарушения в кинетиката и/или исхемични ЕКГ промени. Тези пациенти са насочени за хоспитализация за провеждане на СКАГ.

•    „Прескачане на сърцето“е едно от основните оплаквания на 244 от пациентите, преминали прегледи (76%). При тях са назначени Холтер ЕКГ и ЕхоКГ с оценка на миокардна деформация. От проведените 78 Холтер ЕКГ до момента, при 52 е установена патологична находка, която налага включване на антиаритмична терапия. При тези участници е планиран контролен Холтер ЕКГ един месец след първия и при персистиране на находката – хоспитализация за провеждане на СКАГ, CMR и евентуално ендомиокардна биопсия.

Изводи:
От междинните резултати от Националната кампания на Българския Кардиологичен Институт „Живот след COVID“ става ясно, че при голяма част от преболедувалите COVID-19 се установяват персистиращи оплаквания и дългосрочни последствия върху сърдечносъдовата система. Провеждането на целенасочени допълнителни изследвания позволяват да се установи конкретната сърдечносъдова патология и да се предприеме съответното лечение.

За контакт: info@cardiacinstitute.bg

УМБАЛ Сърце и Мозък; БКИ

/ПП/