СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПОСТАВИХА НАЧАЛОТО НА ПОРЕДИЦА ОТ ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ ПО МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ „ОСМЕЛИ СЕ ДА ПОКАЖЕШ ЗАГРИЖЕНОСТ“

СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПОСТАВИХА НАЧАЛОТО НА ПОРЕДИЦА ОТ ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ ПО МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ „ОСМЕЛИ СЕ ДА ПОКАЖЕШ ЗАГРИЖЕНОСТ“

След преминато едноседмично обучение в Рига, Латвия (23-29.02.2020 г.) от студента в специалност „Социални дейности“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“ Ахмед Хушам по проект „Осмели се да покажеш загриженост“ (DARE TO CARE), финансиран по програма Еразъм+, на 15 октомври 2020 година в кабинета по супервизия се постави началото на поредица от 15 групови обучителни сесии, които са част от методиката на проекта, разработена от Център „Марта“, Рига, Латвия (водеща и координираща организация по проекта).

Студентите по социални дейности и членове на Клуб на социалния работник Ахмед Хушам и Бурчин Ахмедова представиха пред свои колеги от различни курсове на специалността концептуалните, съдържателните и методическите аспекти на проекта чрез темата „Кои сме ние? Какво е DARE TO CARE? Какво следва оттук нататък?“.

Проектът „Осмели се да покажеш загриженост“ (DARE TO CARE) е финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, Ключово действие 1. Образователна мобилност за граждани, Проект за мобилност на младежи и младежки работници. Координиращата организация Център „Марта“ (Рига, Латвия) осъществява проекта в партньорство с две организации от България и по една от Турция, Испания и Италия. Посредством него се подпомага реализирането на политиките на Европейската комисия относно обединяване и подкрепа на отношенията между държавите-партньори за борба с дискриминацията и неравенството и повишаване на капацитета на професионалистите, работещи с млади хора, като им се предостави информация и се развият умения и формират нагласи за превенция на насилие между/към младежи.

Методологията на проекта се основава на работа с групи на младежи и цели запознаването им с принципите на равнопоставеност на половете, предотвратяване на риска те да станат жертви на насилие, трафик на хора и да се превърнат в извършители на насилие. Чрез дейностите по проекта се осигурява информация в подкрепа на специалистите в образователни институции и младежки центрове за своевременно разпознаване и превенция на насилие сред юношите и младежите.

Проектът и участието в него допринасят за постигане на Целите на ООН за устойчиво развитие и Подхода на Европейския съюз към изпълнението на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие чрез допълнителни местни дейности и международно сътрудничество, както в неговите рамки, така и след него.

Русенски университет

/ПП/