Община Асеновград спечели проект за изграждане на нов център за хора с увреждания

Община Асеновград спечели проект за изграждане на нов център за хора с увреждания

BOBSTH 15:36:31 30-06-2020
IS1535BO.008
Асеновград - община

Община Асеновград спечели проект за изграждане на нов център за хора с увреждания


Асеновград, 30 юни /Таня Благова, БТА/
Община Асеновград спечели проект за изграждане на "Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания", с капацитет 30 места. Проектът е на стойност близо 1 000 000 лева, съобщиха от общината.
Социалната услуга ще бъде ситуирана на втори етаж от бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) "Таню Войвода", след извършване на цялостен ремонт, на стойност близо 400 000 лева. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 г. - 2020 г." по приоритетна ос "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване".
Основната цел е да осигури качествена грижа за лица с увреждания и техните семейства. С проекта ще бъде въведен иновативен модел на социална услуга под формата на заместваща грижа чрез осигуряване на подкрепа за семействата, грижещи се за лицата с увреждания, като същата се поеме от центъра за краткосрочно настаняване в срок до 14 дни. Целевите групи са лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания техните семейства, както и хора, ползващи резидентни услуги. Услугата предвижда осигуряване на дневна, полудневна и почасова помощ - рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа на най-малко 35 нуждаещи се.
В проекта е заложено закупуването на специализиран транспорт за предоставяне и на мобилни услуги. /ИС/