В Разград са намалели противоправните деяния, извършени от деца

В Разград са намалели противоправните деяния, извършени от деца

BOBSTH 12:27:01 19-01-2020
MM1224BO.014
Разград - деца - прояви

В Разград са намалели противоправните деяния, извършени от деца


Разград, 19 януари /Садет Кърова, БТА/
В сравнение с предходни години, през миналата в община Разград са намалели противоправните деяния, извършени от деца и броят на извършителите. Това сочи отчетът на местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 г., съобщиха от общинската администрация.
В Комисията през периода са постъпили 32 преписки и сигнали за противообществени деяния, като по тях са образувани и проведени 29 възпитателни дела. Най-честите негативни прояви, извършени от деца, са кражбите на лично имущество. Регистрирани са шест случая на побои и нанесени телесни повреди. Сред извършените противоправни деяния от подрастващите в общината са също увреждане на обществено и лично имущество, просия, неспазване на Закона за българските лични документи, бягство от дома и училище, нарушаване на наредбата за обществения ред.
Броят на извършителите на противообществените прояви е 35, като 20 от тях са малолетни момчета, а останалите са непълнолетни, сред които три момичета. Установени са и няколко групови деяния.
Като причини за извършване на проявите от местната комисия изтъкват физиологическата и психична незрялост на извършителите, повишената емоционалност и силна потребност от себеутвърждаване, липсата на възпитателен капацитет у голяма част от родителите на тези деца или физическата липса на такива. Следването на модел на поведение от семейството, както и социалните и битови проблеми също се отразяват на поведението на подрастващите, смятат експертите.
През изтеклата година са наложени 62 възпитателни мерки, наложени са и пет мерки спрямо родители, които не са положили достатъчно ефективни грижи и контрол, отчитат още от комисията.
По отношение на превенцията, местната комисия развива и обогатява дейността си, като организира съвместни инициативи с ученическите общности, на проектен принцип. Такива инициативи ще се проведат и през тази година, посочва секретарят на Комисията Дияна Господинова.
Отчетът и планът за работа на местната комисия през настоящата година ще бъдат внесени за разглеждане в Общинския съвет на следващото му заседание.

/ММ/