Дипломанти от магистърска програма "Кръгова икономика" представят изследвания, резултати и препоръки пред местната власт и бизнеса

Дипломанти от магистърска програма "Кръгова икономика" представят изследвания, резултати и препоръки пред местната власт и бизнеса

BOBSTH 13:40:01 19-11-2019
AM1338BO.003
/ПП/ВСУ "Черноризец Храбър" - магистърска програма

Дипломанти от магистърска програма "Кръгова икономика"
представят изследвания, резултати и препоръки
пред местната власт и бизнеса


19.11.2019 г.

Приключи първият етап от защитата на дипломните работи на студентите от магистърска програма "Кръгова икономика". Програмата е подкрепена от Генерална дирекция "Околна среда" на Европейската комисия.
"Резултатите на дипломантите от обучението и защитата са с много висока приложна стойност. Изследванията на студентите ще бъдат включени в брошура, предназначена за общинските съветници, районните кметове и администрацията на Варна. Предстои организирането на среща с представителите на бизнеса, на професионалните камари и на местната власт, на която дипломантите ще представят изследванията, резултатите и препоръките си", каза проф. д.ик.н. Анна Недялкова - председател на изпитната комисия и председател на настоятелството на ВСУ "Черноризец Храбър".
Първият випуск студенти бе формиран по инициатива на Общинския съвет във Варна и в него се включиха експерти от общинската и районните администрации в града, които са пряко свързани с опазването на околната среда. Част от студентите имаха възможност да участват в работата на Парламентарната комисия по опазване на околната среда и водите, по покана на председателя й Ивелина Василева. В магистърската програма бе заложена и практика в реална среда. Обучението цели повишаване на административния капацитет в прехода от линейна към кръгова икономика.
Биляна Тодорова - началник Сектор "Екологичен контрол" в Община Варна, защити дипломната си тема "Икономика на управлението на отпадъците". Изпитната комисия оцени с отличен работата й и я покани да я развие в докторска дисертация."Обучението ми в Магистърската програма "Кръгова икономика" ми помогна изключително много, за да видя по нов начин управлението на отпадъците и да намеря добри практики, които могат да бъдат приложени в нашата община", коментира тя след защитата.
С отлична оценка и също с покана за докторска дисертация приключи защитата и за Ваня Иванова - старши инспектор по контрол на строителството в район "Приморски" на Община Варна. Тя предлага въвеждането на технологията "Морски кошчета" за събиране на пластмасовите отпадъци от акваторията на Черно море и създаването на фабрика за преработката им в полиестерен текстил, предмети и аксесоари за училищата.
Програмата "Кръгова икономика" е подходяща за подготовка и обучение на студенти, ръководители и експерти с професионални интереси и отговорности в областта на екологията, ефективното използване на ресурсите и устойчивото развитие на регионите. Тя превръща Варненския свободен университет във водещ център за наука и изследвания в областта на безотпадните производства и трансформирането на отпадъците в енергиен и суровинен източник.
/АМ/