Консултации за сформиране състава на Общинската избирателна комисияна 19 август

Консултации за сформиране състава на Общинската избирателна комисияна 19 август

BOBSTH 12:48:01 14-08-2019
AM1246BO.004
/ПП/Община Варна - политически сили - консултации - ОИК

Консултации за сформиране състава
на Общинската избирателна комисия
на 19 август


В изпълнение на чл. 75 от Изборния кодекс и Решение номер 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК, представители на партия ГЕРБ, Коалиция "БСП За България", коалиция "Обединени Патриоти", ДПС, "Воля", коалиция "Демократична България - Обединение" се канят за участие в консултации за сформиране състава на Общинската избирателна комисия (ОИК) за произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Срещата е насрочена за 19.08.2019 г. от 14:00 часа в зала "Варна", в сградата на Община Варна.

За участие в консултациите партиите следва да представят:

- Писмено предложение за състав на Общинската избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага.
- Заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция.
- Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
- Копие на диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи).

- Предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.
- Декларация за съгласие от всяко едно лице да бъдат предложено за член на ОИК, както и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

--

Община Варна
гр. Варна
бул. "Осми Приморски полк" 43

www.varna.bg
Телефонен Указател :
http://www.varna.bg/bg/articles/502/Contacts.html
/АМ/