Приключи работата по обследване на терените за предстоящи лесовъдски дейности в резервата "Сребърна"

Приключи работата по обследване на терените  за предстоящи  лесовъдски дейности в резервата "Сребърна"

BOBSTH 17:08:01 13-08-2019
MH1706BO.006
Силистра - "Сребърна" - обследване - проект

Приключи работата по обследване на терените
за предстоящи лесовъдски дейности
в резервата "Сребърна"


Силистра, 13 август /Пеню Николов, БТА/
Екип от специалисти е приключил работата по проучване на състоянието на горските местообитания в резерват "Сребърна" в изпълнение на дейностите, необходими за възстановяването на Алувиалните гори 91E0* и Крайречните смесени гори 91F0 в защитената територия, съобщиха Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.
Според специалистите това е един от важните етапи от изпълнявания от РИОСВ-Русе проект, финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.".
Дейността по обследването е започнала през март с началото на вегетацията. Определено е местоположението на терените, изготвена е карта на площите с GPS координати. Съставени са времеви график и технологична схема за изпълнение на лесовъдските дейности.
Заключението на специалистите е, че все още се наблюдава "негативно конкурентно въздействие на инвазивните растителни видове".
С изпълнението на дейностите по проекта се цели да се подобри природозащитното състояние на на местообитание 91E0* Алувиални гори с черна елша и планински ясен и на местообитание 91F0 Крайречни смесени гори от обикновен дъб, бял бряст, планински ясен и полски ясен.
/МХ/