Информация по Проект № BG05SFOP001-2.006-0008 „Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите в МЗХГ“

 

Информация по Проект № BG05SFOP001-2.006-0008 „Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите в МЗХГ

 

Министерството на земеделието, храните и горите продължава изпълнението на предвидените дейности по проект Проект № BG05SFOP001-2.006-0008 „Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите в МЗХГ“. Предвижда се 241 души да преминат специализирани обучения по седем теми. Срокът за изпълнение на дейностите е до 29.08.2019 г. Министерството е бенефициент по Административен договор : BG05SFOP001-2.006-0008-C01/29.08.2018 г., с обща стойност на проекта: 114 822,36 лв., от които европейско съфинансиране чрез ЕСФ: 97 599,01 лв. и национално съфинансиране: 17 223,35 лв.

На 14.02.2019 г. от 10:30 ч. в Министерството на земеделието, храните и горите ще се проведе откриваща пресконференция по Проект № BG05SFOP001-2.006-0008 „Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите в МЗХГ“.

На пресконференцията ще бъдат представени главната цел на проекта, основните дейности и очакваните резултати от изпълнението на проектното предложение. Събитието ще се състои в зала „Малък колегиум”.

 

------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект № BG05SFOP001-2.006-0008 „Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите в МЗХГ “, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

/ПП/