Международният форум "Адвокати против насилието" подкрепя промените в НК, свързани с криминализирането на някои от формите на домашното насилие

Международният форум "Адвокати против насилието" подкрепя промените в НК, свързани с криминализирането на някои от формите на домашното насилие

BOBSTH 12:34:01 19-11-2018
AM1233BO.002
адвокати - международен форум

Международният форум "Адвокати против насилието"
подкрепя промените в НК, свързани с криминализирането
на някои от формите на домашното насилие


София,19 ноември /Оля Ал-Ахмед,БТА/
Международният форум "Адвокати против насилието" подкрепя промените в Наказателния кодекс, свързани с криминализирането на някои от формите на домашното насилие. Това съобщи за БТА адвокат Елка Пороминска, председател на Асоциацията за жени-адвокати, участник във форума, провел се от 16 до 18 ноември 2018 г. в гр. Пловдив и Старосел.
Международният форум е приключил с приемането на заключителен документ. В приетата от форума Декларация се е отбелязала необходимостта от криминализиране на определени форми на домашното насилие и се е подкрепил единодушно внесеният проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Предвидено е да се съдейства на експертно ниво от страна на адвокатите за всеобхватна, навременна намеса и защита на жертвите на насилие, каза адвокат Пороминска.
По думите й подчертава се необходимостта от осигуряване на механизъм за адекватна компенсация на пострадалите от насилие и от домашно насилие лица, съразмерна със сериозността на нарушенията на правата на жертвата на насилие, както и да се въведат работещи механизми за възстановително правосъдие. Отбелязана е била и необходимостта държавата да изпълни своя ангажимент като осигури ранна превенция на насилието и домашното насилие на всички нива и чрез всички свои структури.
Предвижда се и създаване на електронна платформа за информация и онлайн бърз достъп до квалифицирана юридическа помощ от страна на адвокатските колегии по съдебни райони със съдействието на Висшия адвокатски съвет, в подкрепа на жертвите на насилие с цел осигуряване на своевременни действия, допълни адвокат Пороминска.
Адвокатите приеха за необходимо и да бъде систематизирана събраната на експертния форум информация, както и да се изготви "Наръчник на адвоката", който да бъде разпространен в електронен и печатен вариант, за улеснение на достъпа на всички адвокати и граждани до него, разказа адвокат Елка Пороминска.
Международният форум "Адвокати против насилието" е организиран от българската Асоциация за жените адвокати, Софийската адвокатска колегия, Миланската адвокатска колегия, Асоциацията на жените юристи - Италия, секция Милано, Фондация "Джендър алтернативи", с участието на Комитета за равнопоставеност при Миланската адвокатска колегия, Висшият адвокатски съвет, адвокати от Пловдивската, Благоевградската, Старозагорската и Бургаската адвокатски колегии. В експертния форум взеха участие над 60 участници, в това число адвокати, съдии, психолози, разследващи полицаи, както и неправителствени организации.
Съдия Марияна Кънчева от Съда на Европейския съюз в Люксембург, която е и член на Европейската Асоциация на жените юристи (EWLA) и на Асоциацията "Европейски жени" и адвокат с четвъртвековен професионален опит, е направила прецизен анализ на нормативната уредба, засягаща насилието на международно, европейско и регионално равнище. Тя е споделила тревожните данни за нарастващото насилие, като е отбелязала, че "насилието е тежко нарушение на правата на човека и оценките в Европейския съюз на неговите мащаби са повече от тревожни".
По думите й в Европа между 12 и 15 процента от жените са ежедневно жертви на домашно насилие."Всеки ден 10 жени в Европа умират вследствие на домашно насилие. А всяка трета българка е жертва на насилие. Още по-тревожното е, че едва 4 на сто от 62 млн. жени в ЕС, жертви на посегателство или насилие, са сигнализирали в полицията. Проблемът с насилието не е само личен. Той е преди всичко обществен проблем. Насилието има тежки непосредствени и дългосрочни последици върху физическото и психическо здраве на пострадалите жени. Също така насилието може да доведе до отрицателни последици за децата, които са свидетели на насилие. Освен човешките страдания и тяхното въздействие върху здравето, насилието над жени създава значителна икономическа тежест за обществото като цяло, предвид медицинските грижи, полицейските и съдебните разходи, загубата на производителност и социалните разходи. Съгласно проучване, проведено в Европейския парламент, общата годишна цена на насилието срещу жените в ЕС струва всяка година повече от 228 милиарда евро, което е почти 2 процента от годишния бюджет на ЕС", е казала съдия Кънчева.
Съдия Марияна Кънчева е подчертала, че простото осъждане на всички форми на насилие и домашното насилие не е достатъчно. Необходими са огромна работа на националните власти и съответните институции, както и ефективно сътрудничество с неправителствени организации и гражданското общество. Превенцията трябва да се превърне в основен фактор за решаване на проблемите, свързани с насилието, а не само действията post factum, когато се е случило непоправимото. Несъмнена е ролята на адвоката, неуморният "войник на правосъдието", моторът за защита на правата на засегнатите от насилие лица, също така - ролята на националните юрисдикции, които са на първа линия в прилагането не само на националното, но и на европейското законодателство. Заедно адвокати и магистрати са основни, ключови актьори в борбата срещу насилието в сърцето на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Не бива да забравяме също така психолозите, лекарите, учителите, журналистите и творците, е заявила съдия Кънчева.
На форума са били представени и добрите практики в отделни европейски държави като Испания, Австрия, Белгия и др. Приветствия към участниците е поднесла Анна Александрова, депутат от 44-то Народно събрание, член на Правната комисия към Парламента, един от вносителите на проекта за изменение на Наказателния кодекс, в който се предвижда криминализиране на някои от формите на домашното насилие. Народната представителка е подкрепила форума и е връчила поздравителен адрес от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева.
На форума подробно е било аргументирано защо е нужно актовете на насилие да бъдат криминализирани и наказанията по тях да са сериозни, за да бъдат възпирани техните извършители.
Приветствия и изказвания е имало и от името на Висшия адвокатски съвет, от председателя на Миланската адвокатска колегия, от председателя на жените-юристи в Италия, Секция Милано, от Кмета на Община Пловдив, Председателя на Софийската адвокатска колегия, Представителя на Министерството на правосъдието Георги Спасов - Секретар на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления, както и от други участници в събитието. Участниците във форума са били запознати с презентации на адв. Бекирска относно международните стандарти на ненасилие, такива каквито нашата държава е поела ангажимент да изпълнява по отношение на всеки свой гражданин. Представителите на Миланската адвокатска колегия - адвокатите Силвия Белони, Патриция Панканти, Франческа Кунтери, Даниела Капелло, са споделили италианския опит по темата, натрупан в продължение на 5 години след ратификацията в Италия на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жените и домашното насилие.
Съдия Десислава Кацарова от Районен съд гр. Пловдив е направила преглед на практиката на съда по дела за насилие, в това число и тези за домашно насилие за 2017 г. и 2018 г., като е отчела нарастващия им брой за тази година. От съобщените данни е станало ясно, че заведените дела за изминалата година в Пловдив са 232, а само по 8 от тях има отказ да бъде издадена Заповед за защита на жертвата като крайно решение.
Участниците са провели задълбочени, аналитични дискусии предвид изложените факти и данни за мащабите на насилието и в частност на домашното насилие както в световен аспект, така и у нас. Обсъдени са били международните стандарти за защита, споделен е бил италианският опит и добри практики, както и нивото на защита, предоставена от българския законодател. Отчела се е необходимостта от повишаване на сензитивността на българското общество по отношение на домашното насилие, разказа адвокат Елка Пороминска.
/АМ/