Инвеститор иска да произвежда топлинна и електрическа енергия от отпадъци в Перник

Инвеститор иска  да  произвежда топлинна и електрическа енергия от отпадъци в Перник

BOBSTH 06:40:01 12-09-2018
NP1450BO.004 06:40
Перник - инвестиция - проект

Инвеститор иска да произвежда топлинна и електрическа енергия от отпадъци в Перник


Перник, 12 септември / Елка Робева, БТА /
Предложение за монтаж и експлоатация на модулна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия е внесено в община Перник. Енергията ще се получава чрез третиране на сепарирани неопасни отпадъци, съдържащи въглеводороди, съобщиха на БТА от общината.
Предложението е на столично дружество. Новото производство ще бъде разположено върху 15 010 кв. м в промишлената зона до металургичната фирма "Стомана Индъстри".
Инвестиционното намерение е предложено на вниманието на перничани до утре, 13 септември. След тази дата ще бъде предадено на РИОСВ.

За енергията ще се ползват над 100
битови и производствени отпадъци

Предприятието предвижда да ползва като суровина отпадъци от пластмаси, преработена и непреработена шлака, също и такава от пещи, цинкова пепел, частици и прах, стърготини, стружки и изрезки от черни, цветни метали и пластмаса, излезли от употреба гуми, утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места, предадени за скрап коли и др., общо над 100 позиции битови и производствени отпадъци, съгласно Наредба номер 2 за класификацията им.
Доставяните отпадъци ще се сепарират и ще бъдат разделяни на три потока - рециклируеми, подходящи за термично третиране и неоползотворими.
Рециклируемите отпадъци чрез хидравлична брикетираща машина ще се преработват в брикети, е записано в инвестиционното предложение.
Отделените горими отпадъци ще се третират термично за получаване на енергия, която ще се използва за производство на електричество и топлина /топла вода и пара/.
Капацитетът на инсталацията за сепариране е до 100 тона в денонощие, а на инсталацията за термично оползотворяване е до 3 тона в час. Инвеститорът декларира, че по време на експлоатацията се очакват отпадъци от фини частици прах / въглен и пепел/ , излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и твърди битови отпадъци. Той уверява, че няма да се образуват промишлени отпадни води.
Бъдещото производство е разположено на 750 м от най-близките жилищни сгради в Перник.

Производството ще преминава
през филтрираща инсталация

Производството ще бъде на закрита площадка, всичко ще преминава през филтрираща и обезмирисителна инсталации, увери управителят на фирмата инвеститор Игнат Цеков. По думите му когенерираната мощност се базира на парен котел и двигател, а производството на топлинна и електрическа енергия ще бъде до 5 MW/ч.
С получения ток чрез лицензиран търговец ще бъде захранвано металургичното дружество "Стомана Индъстри". Топлината ще се използва за изсушаване на материала, предвижда се в част от халето да бъде изградена оранжерия, в която ще се отглеждат етерични култури. Според експерти планираното производство е десетократно по-малко от разполагаемата мощност на местната "Топлофикация".
Като съпътстващо се предвижда производство на гранулати. Те ще се съхраняват в контейнери за последваща експлоатация. Обикновено са изходна суровина за пластмасови изделия, поясни Цеков.
Наскоро пернишката "Топлофикация" обяви инвестиционното си намерение да замести част от основната си суровина - въглища с биогориво.
Местната общественост възропта срещу въвеждането на RDF /модифицирано гориво от битови отпадъци/. Подадени са над 60 жалби срещу предложението за изграждане на инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах на площадката на "Топлофикация - Перник АД". /ЕР/
/НП/