Готов е планът за намаляване на шума в околната среда

Готов е планът за намаляване на шума в околната среда

BOBSTH 16:12:31 05-09-2018
AM1610BO.004
/ПП/ Община Варна - план за намаляване на шума

Готов е планът
за намаляване
на шума в околната среда


Публикуван е предварителен вариант на "План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация Варна", изготвен съгласно Глава трета от Закона за защита от шума в околната среда. Документът е публикуван в официалния сайт на Община Варна www.varna.bg, раздел "Обяви и съобщения", за срок от 30 дни. Той може да бъде разгледан и на хартиен носител, в стая 411, в сградата на общинската администрация, в часовете от 9 ч. до 12 ч. и от 14 ч. до 17 ч.

След изтичане на тридесетдневния срок ще бъде проведено обществено обсъждане, което ще се проведе на 12.10.2018 г. (петък) от 11 ч. в сградата на Община Варна, зала "Пленарна".

В рамките на обявения период всеки има възможност да се запознае с Плана за действие и да представи в деловодството на Община Варна и до дирекция ИИБ мнения и предложения. Телефони за контакт: 052/820 159; 820 330 - инж. Диана Кирчева - Главен експерт.

--

Община Варна
гр. Варна
бул. "Осми Приморски полк" 43

www.varna.bg
Телефонен Указател :
http://www.varna.bg/bg/articles/502/Contacts.html

/АМ/