ВиК-Сливен приключи социален проект с европейско финансиране

ВиК-Сливен приключи социален проект с европейско финансиране

BOBSTH 15:11:01 27-08-2018
IS1508BO.010
Сливен - ВиК - проект

ВиК-Сливен приключи социален проект с европейско финансиране


Сливен, 27 август /Велина Василева, БТА/
ВиК-Сливен приключи социален проект с европейско финансиране. Това съобщи на заключителна пресконференция в Пресклуба на БТА в Сливен ръководителят на проекта Марин Тенев.
Той е за осигуряване на работно облекло, лични и колективни средства за защита, места за отдих, обучение за предпазване от професионални заболявания на работниците и служителите и други дейности за подобряване на работната среда.
Едногодишният проект "Подобряване качеството на работните места във "Водоснабдяване и канализация - Сливен", на обща стойност над 360 000 лева, е започнал на 1 юни 2017 година, по ОП "Развитие на човешките ресурси" по приоритетна ос за подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, направление "Добри и безопасни условия на труд". Безвъзмездната финансова помощ от Европейския социален фонд на стойност 246 000 лева е допълнена с национално и собствено съфинансиране, съответно за 43 270 и 72 118 лева.
Основната цел на проекта е подобряване на работната среда, чрез осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд, както и внедряване на гъвкави и ефективни форми за организация на труда, което да способства за повишаване на производителността на труда в дружеството и за опазване на околната среда. Специфичните цели са свързани с внедряването на колективни мерки за защита, намаляване на трудовия травматизъм, снижаване на професионалната заболеваемост, отсъствията по болест и трайно намалената трудоспособност. Проектът акцентира върху въвеждането на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители, над 54 години. Проведени са били обучения на служителите относно специфичните рискове за здравето им, обезопасени - съществуващи обекти с неблагоприятен микроклимат, осигурен достъп на хората с увреждания и места за почивка и хранене за служителите в помпените станции "Карандила" и "Червенаково".
Работниците и служителите на дружеството са доволни от осигуреното специализирано работно облекло, лични предпазни средства и средства за колективна защита от по-висок клас, каза управителят на дружеството инж. Севдалин Рашев. Той подчерта, че проектът е подпомогнал дружеството в един труден във финансово отношение период, като неговото реализиране е имало положителен ефект за развитието на дружеството в социален план.

/Видеозапис от пресконференцията е публикуван на страницата на БТА - Live/

/ИС/