Санкции за неспазване на режимите в НП "Рила" ще бъдат наложени на организатори на заснемане на филм

Санкции за неспазване на режимите в НП "Рила" ще бъдат наложени на организатори на заснемане на филм

BOBSTH 18:17:01 12-08-2018
RM1814BO.010
ДНП Рила - режими - неспазване - санкции

Санкции за неспазване на режимите в НП "Рила" ще бъдат наложени на организатори на заснемане на филм


Благоевград, 12 август /Димитър Владов, БТА/
Дирекцията на "Национален парк Рила" започва процедура за налагане на административни наказания и санкции за неспазване на режимите в защитената територия, съобщиха от дирекцията на парка.
Решението е във връзка със събитие на 11 август, събота, в района на циркуса на Седемте Рилски езера. Дирекцията е издала разрешение за заснемане на сцени от филм, като в заповедта на директора на парка са дадени изрични указания за начина на провеждане на снимачните дейности и организацията им.
Според издадения индивидуален административен акт е разрешено заснемане на сцени за филм в района на езеро "Бъбрека" на 11 август включващо кадри на изгрев пред езерото "Бъбрека", хоро и танци, изписване на жив надпис България, сцени с участието на статисти в народни носии и използване на 3 топловъздушни балони при спазване на определени условия. Едно от условията е "Да не се използват езерата в циркуса на Седемте рилски езера и притоците към тях за къпане, пране и миене. Абсолютно недопустими са всякакви опити и дейности, водещи до увреждане или унищожаване на компонентите на околната среда."
Заповедта не е била спазена, извършени са нарушения на Закона за защитените територии, плана за управление на парка и установените режими и норми в парка. На организаторите на събитието - Фондация "Нашият дом е България", във връзка със заснемане на филма "Нашият дом е България" ще бъде потърсена административно-наказателна отговорност за неспазване на поставените условия по издадената съгласувателна заповед на директора на парка. При установяване самоличността на участниците в нарушението, които нерегламентирано са навлезли в езеро "Близнака", също ще бъде потърсена административно-наказателна отговорност.
За юридически лица Законът за защитените територии предвижда налагане на имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв., а на физически лица - глоба, като минималната е в размер от 5 до 100 лв., а максималната от 500 до 5000 лв.
Вчера служителите на парка не допуснаха нерегламентирано навлизане на моторни превозни средства в защитената територия, а също и следяха за спазването на условията от разрешителната заповед в района на езеро "Бъбрека".
С цел допълнителна превенция на защитената територия в пожароопасния и туристически натоварен сезон, Дирекцията на "Национален парк Рила" е изготвила график за даване на планирани дежурства от служителите "Паркова охрана и контрол" от всички паркови участъци.


/РУМ/