Община Разград предвижда разкриването на шест нови социални услуги, обяви кметът д-р Валентин Василев

Община Разград предвижда разкриването на шест нови социални услуги, обяви кметът д-р Валентин Василев

BOBSTH 06:30:01 13-07-2018
NP1531BO.003 06:30
Разград - община - социална политика

Община Разград предвижда разкриването
на шест нови социални услуги,
обяви кметът д-р Валентин Василев


Разград, 13 юли /Садет Кърова, БТА/
Община Разград планира да разкрие още шест нови социални услуги. Две от тях ще бъдат насочени към подкрепа на деца и младежи, каза в интервю за БТА кметът д-р Валентин Василев. Той поясни, че се предвижда от догодина да заработят наблюдавано и преходно жилище. Планирано е да бъде създаден също Център за настаняване от семеен тип за хора с деменция, както и звено "Майка и дете". Общината предвижда още разкриването на жилища за социално слаби и кризисен център.
Д-р Василев отбеляза, че общината има отлично работеща система от социални услуги, като към момента функционират 17 звена, в които се предоставят комплекс от услуги и дейности на 1 460 потребители от различни целеви групи.
Най-посещаваните и търсени услуги са тези за пълнолетни лица с увреждания и пълнолетни лица в домашна среда, каза кметът на Разград. По думите му общината разполага с добро качество както на предлаганите социални услуги, така и на материалната база, която е достъпна и отговаряща на изискванията.
За работата си в социалната сфера през годините община Разград е удостоявана с редица призове. Само преди месец тя получи голямата награда за цялостен принос в социалното развитие на страната, което за нас е огромна чест и признание, но и отговорност за бъдещата ни работа, допълни д-р Валентин Василев.

Следва пълният текст на интервюто:

Въпрос: Г-н Василев, Община Разград има отлично работеща система от социални услуги, чрез които реализира социална политика, насочена към хора от всички възрасти. Какъв е броят на услугите, които се изпълняват на територията на общината?
Отговор: Община Разград води целенасочена и последователна политика и в областта на социалните услуги, като основната цел е подобряване качеството на живот на уязвимите групи хора и тяхното включване в общността. Преди две години услугите, които се изпълняваха на територията на общината бяха девет. Днес те вече са 17, с общ брой потребители 1 460. Полагаме грижи за всички хора, които имат нужда от помощ - деца, техните родители, възрастните и хората с увреждания. Трайно заети в сферата на социалните услуги са 250 души.
В общината успешно функционират три социални услуги от резидентен тип, обединени в Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и два Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. В тях са създадени условия, близки до семейната среда за пълноценното израстване и развитие на децата и младежите, за които родителите не могат да полагат адекватни грижи и имат нужда от подкрепа.
Усилията на общината са насочени и към развитие на услуги, предоставящи подкрепа на местните общности в неравностойно положение и уязвимите изключени групи. Целта е осигуряване на достъп до качествени социални услуги в общността, така че нуждаещите се да не са принудени да напускат своя собствен дом, да подобрят достъпа си до здравни услуги, образование, да получат шанс за интегриране на пазара на труда. Такива социални звена са Центъра за социална рехабилитация и интеграция "Емилиян", Центъра за обществена подкрепа и Дневният център за деца и младежи с увреждания.
Центърът за предоставяне на услуги по проект "Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в Община Разград" е друга социална услуга, в която се работи усилено и всеотдайно. Потребителите му са 300, от които 50 деца ползват услугите всеки ден, а останалите два пъти в седмицата по изготвен график. Отделно семейна консултация получават 50 семейства.
От ноември миналата година отвори врати и Център за работа с деца на улицата, където се работи с петнадесет деца на възраст от 6 до 16 години. С тях се провеждат различни занимания, като основната цел е да бъдат приобщени към сферата на образованието и да придобият социални навици.

Въпрос: На територията на общината има разкрити социални институции за възрастни хора. Какъв е капацитетът им и има ли интерес към тях от страна на гражданите?
Отговор: Чрез социалните услуги в Община Разград се създават условия за предоставяне на грижи за старите хора, насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът за независим живот в семейната среда или в близост до нея.
Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот. В тази насока в общината функционира услугата Домашен социален патронаж, с капацитет 455 потребители.
Социалната услугата е предназначена за лица, самотно живеещи в затруднение, възрастни и хора с увреждания от общинския център и селата Гецово, Осенец, Дряновец и Дянково. Чрез Домашен социален патронаж Община Разград реализира и услугата "Обществена трапезария", чрез която се предоставя топъл обяд на 100 нуждаещи се.
Към Домашния социален патронаж е създаден също Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване. Чрез общинския бюджет е осигурено финансиране за администриране и осигуряване на интегрираните здравни, социални, психологически и кинезитерапевтични грижи. Наети са 15 домашни помощници и 40 лични асистенти. Те предоставят ежедневна помощ, грижи и подкрепа на близо 140 потребители - самотни възрастни, хора с увреждания и тежко болни.
Като активна и необходима за хората не само от региона, но и от цялата страна се утвърди Домът за стари хора. Капацитетът му е 80 човека, сред тях има и лежащо болни. Изключително голям е броят на желаещите от различни краища на страната да използват тази социална услуга, както поради високото качество на предоставяните в Дома грижи към възрастните хора, така и поради отличните битови условия и добрата материална база.
Успешно работи и Домът за пълнолетни с деменция, където са настанени също хора от различни райони.
Съществуват още пет социални услуги в общността за възрастни хора с увреждания. Това са Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Подай ръка" и Комплекса за лица с умствена изостаналост и психични увреждания в село Просторно, който обединява четири социални услуги за възрастни.

Въпрос: А работите ли по някакви проекти и програми за подобряване качеството на социалните услуги в общината?
Отговор: Ние не сме спирали да работим и през последните години успяхме да изпълним множество проекти за подобряване качеството на живот на уязвите групи. Общината изпълнява два социални проекта.
По проекта за превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в община Разград е разкрит Център за предоставяне на услуги за деца до седемгодишна възраст в риск и техните семейства, както и деца с увреждания. Към настоящия момент социалната услуга е ползвана от общо 359 потребители, от които 310 деца и 49 семейства от Разград и в осем села в общината. Услугите, които се предоставят са ранна интервенция на уврежданията, психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители, семейно консултиране и подкрепа, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания.
Друг успешен проект е "Приеми ме 2015", по който Община Разград се явява доставчик на социалната услуга "Приемна грижа". Неговата реализация ще продължи до края на 2020 година и допълва приключилия в края на 2015 г. проект "И аз имам семейство", като цели да разшири обхвата на услугата и да затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда, а специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-годишна възраст.
Трима социални работници отговарят за всички кандидати и приемни семейства от община Разград и общините Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян. Социален работник, с работно място в Исперих, работи пряко с кандидати и приемни семейства от общините Исперих и Кубрат. Утвърдените приемни семейства на територията на област Разград възлизат на 81. В 68 от тях се възпитават и отглеждат общо 80 деца, от които осем с увреждания.

Въпрос: Може ли да кажем, че състоянието на социалните услуги в Община Разград е много добро и има ли услуги, които се нуждаят от подобряване на качеството на работа?
Отговор: Социалните услуги на територията на общината са с много добро качество на работа, а материалните бази на социалните заведения са модерни и отговарящи на изискванията. Служителите на социалните услуги посещават редовно семинари и обучения, насочени към подобряване качеството на работа на съответна социална услуга. Голяма част от колективите провеждат и обмяна на опит с други колеги от други общини. Така, че смело мога да кажа, че отговаряме и сме адекватни на ситуацията и времето, както и на потребностите и нуждите на целевите групи.
Добрата съвместна работа с бизнеса и неправителствения сектор също дава тази възможност за постигане на качествени резултати и максимално използване на инструментите в социалната сфера. А това води и до по-добри решения за хората в нужда.

Въпрос: Какви са бъдещите идеи за развитието на социалните услуги в Община Разград? Предвижда ли се разкриването на нови социални заведения?
Отговор: Социалната политика е един от нашите приоритети и ще надграждаме над всичко това, което сме постигнали. Община Разград е заложила в годишния си план за развитие разкриването на още шест нови социални заведения.
Две от тях ще бъдат насочени към подкрепа на деца и младежи. Предвижда се да заработят преходно жилище за младежи от 15 до 18-годишна възраст и наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст.
Планирано е да бъде създаден и Център за настаняване от семеен тип за хора с деменция, който ще се помещава в сградата на бившата Стоматология. Ще бъдат разкрити също социалната услуга Звено "Майка и дете", жилища за социално слаби, както и Кризисен център.

Въпрос: Г-н Василев, Община Разград получи редица призове за работата си в социалната сфера. Това ли е оценката за Вашата работа и екипа на общинската администрация през последните години?
Отговор: Община Разград работи усърдно в утвърждаване на добрите практики в социалната сфера и идеята е те да бъдат надграждани с всяка изминала година.
През 2016 година на годишните награди на Националния алианс за социална отговорност бяхме отличени с наградата за социална ангажираност и добри практики.
През 2017 година Община Разград бе удостоена с "Награда за принос в популяризирането на професията социален работник".
Миналия месец получихме и Голямата награда за цялостен принос в социалното развитие на България. Това за нас е огромна чест и признание, но и отговорност за бъдещата ни работа./СК/


/НП/