Възможностите за инвестиране на европейски средства в горските райони бяха представени в Кюстендил

Възможностите за инвестиране на европейски средства в горските райони бяха представени в Кюстендил

BOBSTH 17:04:01 14-06-2018
PP1702BO.025
Кюстендил - средства - гори

Възможностите за инвестиране на европейски средства
в горските райони бяха
представени в Кюстендил


Кюстендил, 14 юни /Елица Иванова, БТА/
Актуалните възможности за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/, насочени към развитие на горските райони, бяха представени на семинар, организиран от Областния информационен център /ОИЦ/ в Кюстендил. Поканеният от центъра лектор - Станислав Банчев, държавен експерт в дирекцията "Развитие на селските райони" към МЗХГ, разясни условията за кандидатстване по трите отворени за кандидатстване подмерки.
Създаване и подобряване на противопожарна инфраструктура; хеликоптерни площадки, водоизточници, наблюдателни пунктове за борба с пожарите; купуване на оборудване и средства за наблюдение на горски пожари; вредители и болести, от една страна, и почистване на площи в пострадали гори и презалесяването им, от друга; са сред допустимите дейности по подмерките за предотвратяване и съответно възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития. Осигуреното финансиране от ПРСР по тези две подмерки е 100 процента, като допустимите кандидати: собственици на гори - физически лица, еднолични търговци, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, общини, държавни предприятия в горския сектор, юридически лица, могат да кандидатстват с проекти до 22 август чрез информационната система за управление на средствата от ЕС - ИСУН 2020.
Голям интерес присъстващите са проявили към подмярката за преработка и търговията с горски продукти, по която ще се финансират дейности за изграждане на производствени помещения за първичната преработка на дървесина, купуването на машини и оборудване за първична преработка на дървесината, извършване на отгледни сечи и купуване на специализирана горска техника и оборудване за сеч, извозване, товарене и транспорт на дървесина, каза директорът на ОИЦ в Кюстендил Любомира Велинова. По тази мярка могат да кандидатстват и фирми, които не са собственици и не управляват горски територии. Те могат да кандидатстват до 31 юли за безвъзмездно финансово подпомагане от 40 до 50 процента.
/ПП/