Избор на изпълнител на услуги по Глава 8"А" от ЗОП с предмет: "Почистване на сградата на БТА в гр. София и прилежащите й части"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с Изходящ номер: Р-273 от дата 05/12/2014 и входящ № в портала на АОП 9037102 | .pdf

ЗАПОВЕД за провеждане на процедура за избор на изпълнител на услуги по Глава 8"А" от ЗОП с предмет: "Почистване на сградата на БТА в гр. София, бул. Цариградско шосе №49 и прилежащите й части | .pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката | .pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл.47 ал.5 от ЗОП | .pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Описание на предмета и техническа спецификация | .pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Указания за провеждане на процедура за избор на изпълнител на услуги по Глава 8"А" от ЗОП | .pdf

Протокол | .pdf 

Договор - Гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договор № C-41 от 01.01.2015г. , платена с пл. нареждане № C 41667 от 22.12.2014г. от изпълнителят Шерита М ООД | .pdf

Договор за плащане за месец Февруари с платежно нареждане № 89710 от 6.3.2015 г. в размер на 2636 лв с ДДС. 

ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР № С-41 от 2014г.  с Платежно нареждане по фактура № 1000014637 от 04.05.2015г. - 2636лв. с ДДС 

ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР № С-41 от 2014г.  с Платежно нареждане по фактура № 1000014819 от 01.06.2015 - 2636лв. с ДДС